B Vol VIII / 2011
 1. Władysław Zajewski :
  Wokół genezy powstania listopadowego w 180. rocznicę nocy 29 listopada 1830 roku
  The genesis of the November uprising on the 180th anniversary of the night of 29 November 1830
 2. Anna Barańska :
  Wymarsz korpusu wielkiego księcia Konstantego z Królestwa Polskiego w świetle wspomnień Nadieżdy Iwanowny Golicyny
  The departure of the great corps of duke Constantine from the Kingdom of Poland in the light of the memoirs of Nadezhda Ivanova Golitsina
 3. Elżbieta Mroczkowska :
  Kluby patriotyczne w dobie powstania listopadowego 1830–1831
  Patriotic clubs in the period of the November uprising of 1830–1831
 4. Tomasz Strzeżek :
  2. pułku jazdy lubelskiej Wolnego Orła Białego w powstaniu listopadowym 1830–1831
  The second regiment of Lublin cavlry of the Free White Eagle in the November uprising of 1830–1831
 5. Dariusz Taźbirek :
  Aprowizacja twierdzy zamojskiej w czasie pobytu korpusu Dwernickiego, w marcu i na początku kwietnia 1831 r.
  Food supplies in the Zamość fortress during the stay of Dwernicki’s coprs in March and at the beginning of April 1831
 6. Jacek Feduszka :
  Bitwa pod Boremlem 18–19 kwietnia 1831 r.
  The battle of Boremel on 18–19 April 1831
 7. Wojciech Saletra :
  Duchowieństwo obszaru między Wisłą a Pilicą wobec powstania listopadowego 1830–1831
  The clergy in the area between the Vistula and Pilica rivers towards the November uprising 1830–1831
 8. Paweł Krzysztof Ślaza :
  Biskup Filip Felicjan Szumborski wobec powstania listopadowego
  Bishop Felicjan Szumborski’s attitude towards the November uprising
 9. Christopher Korten :
  Historiographical reflections on Pope Gregory XVI’s condemnation of clerical involvement in the November Revolutions: building the case for reassessment
  Rozważania historiograficzne na temat potępienia przez Papieża Grzegorza XVI zaangażowania duchowieństwa w powstaniu listopadowym: przyczynek do powtórnej oceny
 10. Marcin Baranowski :
  Zasadzka […] uderzy iak piorun – atak na konwój w świetle zapomnianego traktatu Ignacego Prądzyńskiego
  The ambush […] will strike like a lightning – an attack upon the convoy in the light of a forgotten treatise by Ignacy Prądzyński
 11. Paweł Sieradzki :
  Znaczenie dóbr sieniawskich dla Czartoryskich w emigracyjnych realiach popowstaniowych
  The importance of Sieniawa estate to the Czartoryski family in the post-uprising reality on emigration
 12. Jacek Krochmal :
  Wystawa w Archiwum Głównym Akt Dawnych z okazji 180. rocznicy wybuchu powstania listopadowego
  An exhibition in the Central Archives of Historical Records on the occasion of the 180th anniversary of the outbreak of the November uprising
 13. :
  Sprawozdanie
 14. :
  Recenzje
 15. :
  In memoriam