B Vol IX / 2012
 1. Agnieszka Januszek-Sieradzka :
  „Potrzeba moskiewska” na sejmach koronnych w latach 60. XVI stulecia
  “The Moscow need” during the Crown Sejms in the 1560’s
 2. Andrzej Gładysz :
  „Niemcy” – uczestnicy wojny moskiewskiej w wybranych relacjach wyższych dowódców polskich (1609–1612)
  “Germans” – participants in the Moscow war in chosen reports of Polish higher commanders (1609–1612)
 3. Cezary Taracha :
  Algunas consideraciones sobre la cuestión rusa y turca en la política española de la época de Carlos III
  Some considerations about the Russian and Turkish question in the Spanish policy of Charles III
 4. Paulina Dąbrosz-Drewnowska :
  Rola Rosji w odbudowie Polski i stworzeniu ładu politycznego w Europie według księcia A. J. Czartoryskiego
  The role of Russia in rebuilding Poland and creating the political order in Europe according to Duke A. J. Czartoryski
 5. Marcin Baranowski :
  Dezercja z wojsk Księstwa Warszawskiego w departamencie lubelskim na podstawie listów gończych z 1811 roku
  Desertion from the army of the Duchy of Warsaw in the Lublin department on the basis of arrest warrants from the second half of 1811
 6. Ewa M. Ziółek :
  OJCZYZNA Z POPIOŁÓW POWSTAŁA! – wyprawa na Moskwę 1812 r. w listach pasterskich biskupów i wybranych kazaniach
  HOMELAND ROSE FROM THE ASHES! – the expedition to Moscow in 1812 in pastoral letters of bishops and in chosen homilies
 7. Edward Walewander :
  Obraz Rosji w Europie w czasie Powstania Styczniowego ze szczególnym uwzględnieniem austriackiej opinii publicznej
  The image of Russia in Europe during the January Uprising with special consideration of the Austrian public opinion
 8. Irena Wodzianowska :
  Carski wywiad w Watykanie na przełomie XIX i XX wieku (przyczynek do dziejów Kościoła katolickiego w imperium rosyjskim)
  The Tsarist Intelligence in the Vatican at the turn of the 19th and 20th centuries (a contribution to the history of the Catholic Church in the Russian Empire)
 9. Олеся Ісаюк :
  Викладацькі та наукові кадри Львівського університетуу роки першої Світової війни
  Science community of Lviv University in the years of the First World War
 10. Witalij Rosowski :
  Z dziejów Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji sowieckiej. Sprawozdanie administratora apostolskiego diecezji kamienieckiej księdza Jana Świderskiego
  From the history of the Roman Catholic Church in Soviet Russia. A report of the apostolic administrator of the Kamieniec diocese, Father Jan Swiderski
 11. Roman Dzwonkowski SAC :
  Głód i represje wobec ludności polskiej na Ukrainie (1932–1933, 1946–1947)
  Famine and repressions towards the Polish population in Ukraine (1932–1933, 1946–1947)
 12. Recenzje